Het Klimaatakkoord zorgt ervoor dat de energietransitie ook in Fryslân in een stroomversnelling zit. Het biedt de provincie de kans om de leefomgeving, het innovatievermogen, het onderwijs, de werkgelegenheid en de regionale samenwerking van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en bewoners te versterken en te versnellen. Buurkracht is door de provincie Fryslân aangewezen om een actieve bijdrage te leveren als het gaat om het betrekken van inwoners. Het draagt daarmee bij aan de doelstellingen van provincie, gemeenten en diverse Friese organisaties op het gebeid van energiebewustwording, -besparing en duurzame opwek.

De samenwerking met de provincie Fryslân en de Friese Milieufederatie (FMF), richt zich op het op buurtniveau Friezen te vinden, te enthousiasmeren en te activeren om met elkaar energiebesparende maatregelen op te zetten. De tienwekenaanpak vormt hierbij een belangrijke basis: in een afzienbare periode van tien weken in een buurt een resultaat neerzetten.

 

Klinkende resultaten

De samenwerking is inmiddels haar derde jaar in gegaan, de geboekte resultaten zijn positief. Met de gerichte aanpak van Buurkracht hebben vele Friese dorpen en stadswijken kunnen kennismaken én ervaren wat de kracht van samen is. Fryslân kent ondertussen dertig Buurkrachtteams. Deze buurtteams hebben in totaal minstens zoveel energiebesparende maatregelen genomen waaraan steeds tientallen buurtbewoners aan hebben meegedaan.

 

Bijkomende gevolgen

Naast de hoofddoelstellingen draagt de samenwerking ook bij aan:

  • kennisdeling en saamhorigheid in buurten, dorpen en wijken;
  • herkennen en in kaart brengen mogelijke aanvullende kansen op energiegebied;
  • vorming van energiecoöperaties ten behoeve van collectieve duurzame energieopwekking.

 

Buurkracht in Fryslân groeit

Vanuit het netwerk en de opgebouwde zichtbaarheid van Buurkracht in Fryslân dienen zich voortdurend nieuwe kansen aan; er zijn tientallen nieuwe buurtkansen bekend. De focus van de vervolgsamenwerking ligt dan ook op het verder uitbouwen van het aantal nieuwe buurtteams en hen begeleiden. Om zo mooie plannen daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

Delen: