ECoop levert twee zonnedaktrajecten in Friesland op

ECoop levert twee zonnedaktrajecten in Friesland op

Friesland heeft er twee zonnedaken bij die door lokale energiecoöperaties worden geëxploiteerd. De Bildtse Energie Coöperatie beheert de komende 20 jaar het zonnedak Douma in Sint Annaparochie. Op dit dak liggen 450 zonnepanelen. Leden van de coöperatie kunnen meedoen aan dit project door zonnecertificaten te kopen. Extra aantrekkelijke bijkomstigheid is dat de dakeigenaar circa 1000 m2 asbest heeft gesaneerd alvorens het zonnedak te laten plaatsen. In Weidum huurt Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears U.A. het zonnedak Hoekstra op bedrijventerrein It Wiel voor de komende 15 jaar. Op dit dak schitteren inmiddels 162 zonnepanelen. Inwoners in de omgeving profiteren van de opgewekte energie door als lid van de coöperatie certificaten te kopen. Beide zonnedaktrajecten zijn ondersteund door ECoop dat onderdeel is van Stichting Buurkracht. Er is nog beperkt plek op beide daken, geïnteresseerden binnen het postcodegebied van de installatie kunnen contact opnemen met de betreffende coöperatie.
Levensmiddelen én energie van de boer
Met de twee recent opgeleverde zonnedaktrajecten staat de teller bij ECoop inmiddels op 73 gerealiseerde zonnedaktrajecten. Overeenkomstig is het lokale karakter dat steeds centraal staat. “Mensen willen weten waar iets vandaan komt en kopen daarom hun producten en levensmiddelen meer en meer vaker lokaal. Waarom dan ook niet je energie?” aldus Simon Visbeek, een van de oprichters van ECoop. ECoop helpt lokale burgerinitiatieven bij het realiseren van gezamenlijke zonnedaken, zoals in Sint Annaparochie en Jellum-Bears. ECoop fungeert daarbij als spil tussen bewoners, overheden, energiecoöperaties en dak- en soms ook landeigenaren.
Méér schone energie, een lagere energierekening én minder asbest in de omgeving
Zonnedaken bieden tal van voordelen. Sowieso leveren ze schone energie op, zodat er minder een beroep hoeft te worden gedaan op grijze energie. Leden van de coöperatie, iedereen kan lid worden van een coöperatie, die een stukje zonnedak kopen ontvangen daarnaast een rentevergoeding of energiebelastingkorting en de coöperatie profiteert veelal van de Postcoderoossubsidie en/of SDE+-subsidie. “Daarnaast zoeken we altijd naar innovatieve oplossingen die nóg meer resultaat opleveren. De asbestverwijdering op het dak Douma is hier een voorbeeld van. Behalve dat het dak zonne-energie oplevert voor de nabije omgeving, is de omgeving ook veiliger geworden doordat er minder asbest aanwezig”, zegt Simon Visbeek.

Inwonersinitiatief brengt hausse aan zonnepanelen – en meer

Inwoners betrekken bij de verduurzaming van je gemeente en ze in beweging brengen? Wassenaar heeft naast diverse verduurzamingsacties een formule gevonden die vruchten afwerpt: de Klimaattafel. Bijeenkomsten voor iedereen die de schouders wil zetten onder de energie-transitie. Wethouder Duurzaamheid Lia de Ridder: ‘Aan de Klimaattafel brengen we een netwerk, kennis en ervaring in verduurzaming samen. Het motto is: Door te doen, laten zien dat het kan. Iedereen is van harte welkom om informatie te halen en ideeën te pitchen, om ze met verkregen input om te zetten in praktijk. Ik merk dat steeds meer mensen de noodzaak van de energietransitie inzien. Ook het aantal initiatieven dat uit de Klimaattafel voortkomt, groeit. Deze positieve ontwikkeling draagt zeker bij aan het samen realiseren van een duurzaam Wassenaar.’

Net als alle andere gemeenten staat Wassenaar voor de opgave om een lokale energiestrategie te ontwikkelen die aansluit op de regionale energiestrategie. De Transitievisie Warmte is daar een belangrijk onderdeel van. ‘Die omslag kunnen we niet alleen maken’, zegt De Ridder. ‘Dat moeten we doen met inwoners en ondernemers. Dat is één van de redenen waarom we met de Klimaattafels zijn begonnen. Door daar mooie voorbeeldprojecten te laten zien, ontstond er al de nodige positieve energie en konden er in samenwerking met Buurkracht vier teams van inwoners worden gesmeed die in hun eigen buurt aan de slag wilden: team Deijleroord, Nieuw Wassenaar, Park de Kieviet en Centrum.’

Vergadering van on-Wassenaarse proporties
Elk team zette in de eigen buurt een enquête uit om te polsen voor welke verduurzamingsstappen belangstelling was. Overal kwamen zonnepanelen als eerste uit de bus. De Ridder: ‘Om die reden hebben ze vervolgens de krachten gebundeld en samen een zonnepanelenleverancier gezocht. Door de coronacrisis zijn mensen massaal aan het klussen geslagen en is er meer aandacht voor alles in en rondom de woning. Dat momentum wilden de teams niet voorbij laten gaan, dus organiseerden ze een online bijeenkomst om buurtgenoten over hun zonnepanelenactie te informeren. Daar logden maar liefst 200 geïnteresseerden op in, en nog eens 250 mensen hebben de bijeenkomst daarna online bekeken. ‘Als wethouder Duurzaamheid en Inwonerparticipatie kan ik daar alleen maar trots op zijn.’

‘In Wassenaar gaat het al heel goed op het gebied van burgerparticipatie; veel mensen zijn actief voor het dorp, bijvoorbeeld ook in de zorg voor elkaar.’

Serieuze plannen voor vervolgstappen
Ook de reacties op de online bijeenkomst waren positief: bijna 200 Wassenaarders vroegen inmiddels een vrijblijvende offerte aan. En begin september plaatste de firma Freek Van Os de eerste zonnepanelen in het kader van de actie. ‘Er staan alweer serieuze plannen voor vervolgstappen’, vertelt De Ridder. ‘Zo zijn er uit een aantal wijken inwoners die nadenken over isolatieacties en zijn we met een aantal inwoners in gesprek over de oprichting van een energiecoöperatie. Want niet iedereen heeft zelf een geschikt dak voor zonnepanelen, dus er is ook vraag naar collectieve zonneprojecten. ’Buurkracht is inmiddels ook bezig om samen met inwoners EnergyParty’s te organiseren – waar buren in een huiselijke setting hun energierekeningen vergelijken en ideeën krijgen aangereikt om te besparen. Ook daarvoor is een online variant ontwikkeld.

Samen resultaten boeken
Ondertussen is De Ridder erg trots op wat er in de buurten gebeurt. ‘Initiatieven zoals deze zonnepanelenactie dragen enorm bij aan onze duurzaamheidsdoelstelling: Wassenaar CO2-neutraal in 2050. Wij zijn daarin niet ambitieuzer dan Nederland, maar even goed zijn we ons er zeer van bewust dat het nog steeds een uitdaging is. Want je kan als overheid nog zulke mooie doelen formuleren, de inwoners en ondernemers moeten daar uiteindelijk mede vorm aan geven. Ik ben dan ook heel blij om te zien wat er de afgelopen jaren in samenwerking met onze inwoners en partners tot stand is gekomen. En wat er allemaal nog uit voort gaat komen, want we gaan zeker door met de Klimaattafel!’

Foto: Lia de Ridder (rechts) met een aantal buurtteamleden. Reflex Media Producties Wassenaar©

Bossche buurten nemen het voortouw in verduurzaming

Wat is er nodig om onze buurten voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst? In de buurten Hintham en Hinthamerpark, allebei onderdeel van Den Bosch, zijn tientallen enthousiaste buren druk bezig met deze vraag. Tjeu Cornet: “Dit meedenkteam barst van de vitaliteit.”
Samen tellen de twee buurten niet minder dan 3000 woningen, uit allerlei bouwperiodes. “Dat maakt het ingewikkeld om tot één overkoepelende strategie te komen”, zegt Tjeu. Hij is een van de drijvende krachten achter het buurtinitiatief, dat is omgedoopt tot Duurzaam Hintham. “Gemeenten in Nederland staan voor de opgave om te zorgen dat wijk voor wijk van het aardgas afgaat. Maar dat lukt alleen als bewoners dat zelf willen en ervoor gaan. Den Bosch was op zoek naar proefbuurten om samen zo’n traject mee te doorlopen: welke stappen zijn nodig om straks over te stappen op een andere warmtebron dan aardgas? Hoe betrek je bewoners daarbij en wat kunnen zij zelf doen? Ik en nog iemand uit de buurt zijn hiervoor gepolst, en al snel was er een groep van zo’n 25-30 mensen om ons heen die wilden meedenken. Zo zijn we in 2019 begonnen.”
300 bezoekers op de buurtbijeenkomst
Het meedenkteam ging voortvarend van start, met ondersteuning van Buurkracht. Zo werden er drie werkgroepen gevormd, isolatie, opwek en energieopslag, die de mogelijkheden voor de buurt op die thema’s uitzochten. Ook organiseerden ze bijeenkomsten om hun buren bij het project te betrekken en op de hoogte te houden. Tjeu: “Daar kwamen 300 respectievelijk 150 buren op af. Je kan dus wel zeggen dat het onderwerp hier enorm leeft in Hintham en Hinthamerpark. Dat is allang zo: in het verleden hebben we ook al een aantal heel succesvolle energiebesparingsacties gehad in de buurt.”
Pandemie
Net toen het voorwerk erop zat voor het te schrijven wijkplan, brak de coronapandemie uit. “De derde bijeenkomst die we in de planning hadden staan om de bevindingen van de werkgroepen te presenteren, moesten we daardoor afblazen. Om onze buren toch te informeren, hebben we een brief rondgebracht met een link naar een filmpje op onze website waar ook onze presentaties te vinden zijn.”
Visie én acties
Ondertussen heeft Tjeu samen met een harde kern van 4 buurtgenoten een stuurgroep gevormd. “We wilden de bal rollend houden, en dat is goed gelukt. Elke week komen we bij elkaar en in oktober gaan we een weekend in een vakantiehuisje zitten om onze visie op de verduurzaming van de buurt echt goed op papier te zetten. Want om te voorkomen dat allerlei acties als los zand aan elkaar hangen is een totaalbeeld nodig. Daarvoor is een uitgewerkte visie handig, die van alle belanghebbenden de neuzen dezelfde kant op richt. Ondertussen zijn we ook bezig met concrete acties. Want wij, en ook andere buren, willen aan de slag. En dat kan ook, door te kiezen voor acties die altijd goed zijn, wat de visie op onze duurzame wijk ook wordt.”
Zonnepark en inzicht
De eerste concrete actie die loopt, is een zonnepark voor de buurt. “Veel woningen in de buurt, zeker in mijn jarendertigwijk, hebben een dak dat niet geschikt is voor zonnepanelen. Met een eigen zonnepark kunnen we toch gebruikmaken van onze eigen, lokaal opgewekte zonne-energie. We hebben een veld op het oog en de voorbereidingen zijn in gang gezet. De tweede actie waar we mee bezig zijn, heet NXT. Voor dat project hebben we zeven representatieve typen woningen in de buurt geselecteerd. Daarvoor brengen we heel nauwkeurig in kaart: wat is ervoor nodig om die woningen duurzaam te maken, wat kost dat en hoe kunnen we dat financieren? Daarmee geven we een groot deel van de buren straks inzicht in wat ze zelf kunnen doen.”
Enorme betrokkenheid
De energie zit er nog goed in, constateert Tjeu: “Ondanks het feit dat we door de coronacrisis het directe contact met de buurt lastig kunnen onderhouden, blijft de betrokkenheid enorm. We houden buren op de hoogte via onze website, twee wijkbladen en via berichten op social media. Ik krijg de hele dag van alle kanten mails binnen, en de meedenkgroep barst van de vitaliteit. Er wordt echt meegedacht: hoe komen we verder met z’n allen. Daar krijg ik energie van!”

Meer weten over de Wijkaanpak energie?

Wassenaar: vereende krachten leiden tot veel zonnepanelen

Wassenaar: vereende krachten leiden tot veel zonnepanelen

De gezamenlijke zonnepanelenactie van de vier Buurtteams uit de Wassenaarse buurten Park de Kieviet, Groot Deijleroord, Nieuw Wassenaar en Centrum is een enorm succes. Nadat eerst al meer dan 200 inwoners, de online informatieavond bijwoonden, stroomden de aanmeldingen voor een vrijblijvende schouw binnen. Inmiddels heeft de door de Buurtteams geselecteerde firma Freek van Os meer dan 150 aanvragen voor een vrijblijvende offertes ontvangen en zijn de eerste opdrachten verleend. De komende weken staan er 49 schouwen in de planning. De eerste zonnepanelen schitteren inmiddels op de daken.

 

De vier Buurtteams zijn voortgekomen uit de Wassenaarse Klimaattafel. Aanvankelijk richtte elk team zich op een activiteit voor de eigen buurt. Toen uit enquêtes bleek dat in elke buurt zonnepanelen bovenaan het wensenlijstje stond, besloten de teams gezamenlijk op te trekken. Met als inzet: een zonnepanelenactie opzetten voor heel Wassenaar.

De verwachtingen overtroffen

“Voordat we van start gingen met deze actie, hadden we al geïnventariseerd welke besparingsmaatregel medebewoners het meest interessant vonden. Zonnepanelen bleek favoriet en voor ons reden om een collectieve zonnepanelenactie op te zetten. Maar dat er uiteindelijk zoveel mensen ook daadwerkelijk tot actie zijn overgegaan, heeft ons positief verrast,” aldus Kees van der Kroft, een van de initiatiefnemers.

Samen Wassenaar verduurzamen

Lia de Ridder, wethouder Duurzaamheid: “Uit de Klimaattafel ontstaan steeds meer initiatieven waarin we samenwerken aan een duurzaam en toekomstbestendig Wassenaar; een dorp waar we denken in mogelijkheden en iedereen meedoet. Deze Buurtteams zijn het prachtige voorbeeld van hoe je, zelfs ten tijden van corona, met elkaar tot een prachtig resultaat kunt komen. Hun daadkracht is bewonderenswaardig en werkt aanstekelijk. Daarmee inspireren én activeren ze andere inwoners. Als gemeente vinden we het belangrijk dat wij, naast onze coöperatieve rol, inwoners ook actief bij verduurzaming ondersteunen. Bijvoorbeeld door de doorlooptijd van een vergunningsaanvraag te verkorten, iets waar bewoners binnen beschermd dorpsgezicht mee te maken hebben als ze zonnepanelen willen plaatsen.”

Lokale Energie Strategie

Het gezamenlijke inkooptraject voor zonnepanelen vanuit de vier Buurtteams past binnen de Lokale Energie Strategie van Wassenaar. Een andere activiteit betreft de online EnergyParty’s die binnenkort starten. Daarnaast stimuleert de gemeente inwoners om energie te besparen door deel te nemen aan de voucheractie en de collectieve inkoopactie voor o.a. isolatie en zonnepanelen. Voor de acties en regelingen werkt de gemeente samen met Winst uit je woning, Buurkracht en 070Energiek. Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl/les. De Lokale Energie Strategie is gericht op het terugdringen van CO₂-uitstoot met het uiteindelijke doel om volledig CO₂-neutraal te worden. Dit sluit aan bij de landelijke en internationale klimaatdoelstellingen.
Van zonnepanelenactie naar grote plannen in Barsbeek

Van zonnepanelenactie naar grote plannen in Barsbeek

Een van de grote uitdagingen voor gemeenten in de warmtetransitie is: hoe krijgen we bewoners mee? Maar soms lopen de bewoners juist voor de troepen uit. Zoals in Barsbeek in het Overijsselse Zwartsluis. Daar kwam het initiatief voor onderzoek naar de mogelijkheden om van het aardgas af te gaan, uit de buurt zelf.

Het zaadje werd in het voorjaar van 2018 geplant, bij een bijeenkomst van de gemeente voor bewoners. De Barsbekers Cees Selles en Greet Generaal raakten aan de praat met buurtbegeleider Alex de Ruiter van Buurkracht, die een presentatie gaf over hoe Buurkracht volgens een vaste aanpak buurtinitiatieven van de grond helpt tillen. “Zo vatten we het idee op om samen met Buurkracht in onze buurt een zonnepanelenactie te organiseren”, vertelt Cees. “Daarvoor stelden we eerst een buurtteam samen van enthousiaste bewoners die hierin het voortouw wilden nemen. Toen de actie stond, nodigden we de hele buurt – 250 woningen – uit voor een informatieavond. Dat werd een daverend succes: we rekenden op 60 bezoekers, maar er kwamen er twee keer zo veel. En vervolgens stroomden de offerteaanvragen binnen.”

Volgorde omgedraaid
De actie liep gesmeerd, maar toch zette het buurtteam hem na twee maanden on hold. Cees: “We kwamen tot de conclusie dat we onze huizen eigenlijk in de verkeerde volgorde aan het verduurzamen waren. Als we straks van het aardgas af gaan, komt daar mogelijk een alternatief voor in de plaats waarvoor we veel stroom nodig hebben – denk aan een warmtepomp. Dan zijn die tien zonnepanelen die bewoners nu laten plaatsen, er misschien wel tien te weinig. Het leek ons daarom verstandig om eerst uit te zoeken wat het voor ons betekent om de overstap naar aardgasvrij te maken. Zodat we daar later onze duurzame stroomvoorziening op kunnen afstemmen. Dat helpt ook keuzes te maken in de aanloop daarnaartoe. Liefst budgettair neutraal en niet verplicht versneld, maar wanneer men eraan toe is. Bijvoorbeeld als de ketel het begeeft of de vloer wordt vervangen.”

Meld ons maar aan!
Het team klopte aan bij de gemeente om hierover verder te praten. “Ik had gehoord dat er subsidies beschikbaar waren voor wijken die als proeftuin voor de warmtetransitie gingen werden ingezet”, zeg Cees. “Daar wilden we meer van weten. Met de gemeente hebben we opnieuw een informatieavond georganiseerd, waarbij ook vertegenwoordigers van de gemeente, het waterschap en netbeheerders aanwezig waren. Ook weer volle bak. ‘Meld ons maar aan’, zeiden we aan het eind van de avond. Maar Barsbeek voldeed helaas niet aan de voorwaarden voor de proeftuinen. Onze jonge buurt is te goed geïsoleerd, en bijna alle huizen zijn koopwoningen.”

Potje voor haalbaarheidsonderzoek
Wel bleek Barsbeek in aanmerking te komen voor een subsidie om onderzoek uit te voeren naar alternatieven voor aardgas: zijn die er en zijn ze op een rendabele manier in te voeren? “Natuurlijk waren we geïnteresseerd in die subsidie. Maar er hing één voorwaarde aan waarmee we niet akkoord konden gaan. Als uit het onderzoek zou blijken dat de overstap op aardgasvrij financieel en technisch haalbaar was, moest die ook gezet worden. Wij vonden dat geen taak voor ons. Daar hebben we lang over gediscussieerd, en uiteindelijk is die regel aangepast – ook andere buurten haakten door die voorwaarde af.”

Veiliger met AED
In de tussentijd hield het buurtteam van Barsbeek de buurt op de hoogte en startten ze een ander initiatief: een AED voor de buurt. Ook dit werd een doorslaand succes: binnen no time meldden zich zo veel buurtgenoten die hierin mee wilden investeren dat er zelfs geld overbleef voor een AED-training voor een groep bewoners. Cees: “Zo is de buurt meteen een beetje veiliger geworden. En voor ons was de actie ook een goede manier om te zorgen dat zo veel mogelijk buren de buurkracht-app downloadden. Zo’n 80 procent van de huishoudens kunnen we nu via die app heel makkelijk bereiken.”

Volgende stappen in zicht
Dat komt bijvoorbeeld goed van pas in het aardgasvrijproject, dat achter de schermen door is blijven lopen, ook weer onder begeleiding van Buurkracht. “Vlak voor de lockdown hebben we de buurt bijgepraat in opnieuw een drukbezochte bijeenkomst. Daarna wilden we voor 18 typen huizen in onze buurt in kaart laten brengen of en zo ja hoe ze van het aardgas af kunnen. En wat dan de nieuwe warmtebron zou kunnen zijn. Corona heeft flink roet in het eten gegooid, maar we gaan gewoon door met het werk en is het onderzoek bijna afgerond. Op 22 september staat de volgende bijeenkomst gepland – allemaal volgens de RIVM-richtlijnen. Daar hopen we de resultaten te presenteren. Dan bepalen we samen wat de vervolgstappen worden.

Buurtbijeenkomst online: het kan wél

Buurtbijeenkomst online: het kan wél

Via een virtuele buurtbijeenkomst kan je uitstekend een grote groep buurtgenoten bereiken. Daarvoor leverden de buurtteams in Wassenaar het bewijs, toen zij op 8 juli hun lokale aanbod voor zonnepanelen online presenteerden. De score: meer dan 200 online bezoekers en inmiddels over de 100 offerteaanvragen op de teller – die nog loopt. Fysiek of online: het kan dus allebei!

Stipt om 20.00 uur ging de buurtbijeenkomst-op-afstand van start: een live uitzending vanuit het Teylershuis. Daar waren Mireille Soeters en Kees van der Kroft aangeschoven aan tafel bij gastheer Djoera Eerland van Buurkracht. Als vertegenwoordigers van de vier buurtteams die de handen ineengeslagen hebben – Nieuw Wassenaar, Deijleroord, Park de Kievit en Wassenaar Centrum – deden zij als professionele tv-persoonlijkheden uit de doeken hoe zij tot hun gezamenlijke zonnepanelenaanbod zijn gekomen.

Coronacrisis
De Coronacrisis hielp niet bepaald mee. Een fysieke bijeenkomst om het aanbod aan de buurtgenoten te presenteren kon niet plaatsvinden en van uitstel wilde niemand weten. Buurkracht ontwikkelde daarom binnen afzienbare tijd een succesvolle formule voor een online bijeenkomst, die nu in elke gemeente ingezet kan worden. En zo kon het met veel zorg geselecteerde aanbod in Wassenaar dus toch worden gepresenteerd aan de buurten. In het kort: afhankelijk van de installatie waarvoor je als inwoner kiest, ben je meestal tussen de € 3.000,- en € 4.000,- kwijt. Of eigenlijk niet kwijt, want die investering verdien je gemiddeld in 6 tot 7 jaar terug.

Zonnepanelen op één
De kiem voor het aanbod werd geplant tijdens de Wassenaarse Klimaattafels, waar de gemeente lokale verduurzamingsinitiatieven samenbrengt. In samenwerking met Buurkracht zijn vandaaruit buurtteams gevormd, en die hebben elkaar weer opgezocht. De teams hebben elk in hun eigen buurt een enquête uitgezet om te polsen voor welke vormen van verduurzaming belangstelling was. Zonnepanelen bleken overal bovenaan te staan. Vandaar dat de buurtteams hiermee als eerste aan de slag zijn gegaan.

Zorgvuldige selectie
Veel werk ging zitten in het selecteren van een leverancier. Hierover ontfermde Mireille zich, samen met uit elk ander team één vertegenwoordiger. Ze schreven acht lokale partijen aan, van wie er vijf enthousiast reageerden en bovendien een mooi aanbod neerlegden. Om een uiteindelijke keuze te maken, ging het offerteteam bij alle aanbieders langs met een lijst van wel 70 vragen. “We hebben bijvoorbeeld scherp gekeken naar de service, de kwaliteit van de producten, de garanties, maar ook naar: hoe komt de leverancier over? Zou ik er zelf mee willen werken? En ten slotte ook naar de prijs.”

Heldere uitleg en ruimte voor vragen
De keuze viel uiteindelijk op de firma Freek van Os, een gerenommeerd familiebedrijf uit Voorschoten. Harm van Os was bij de online bijeenkomst aanwezig om uitleg te geven over hoe zonne-energie werkt, wat de mogelijkheden zijn voor zonnepanelen, wat komt erbij kijken, hoe zijn bedrijf te werk gaat en hoe bewoners van Wassenaar gebruik kunnen maken van de zonnepanelenactie. Ook beantwoordde hij samen met Mireille vragen die uit de buurten digitaal binnenstroomden. Van ‘Kan ik zonnepanelen combineren met een groen dak?’ (ja, maar ze nemen wel zon weg voor je planten) tot ‘Moet ik zonnepanelen apart verzekeren?’ (meestal niet, maar meld ze wel even aan bij je opstalverzekeraar).

Iedereen kan meedoen
Iedereen in Wassenaar, dus niet alleen uit Nieuw Wassenaar, Park de Kievit, Deijleroord en het centrum, kan meedoen. Geïnteresseerden kunnen hun gegevens invullen op het online formulier. De firma Freek van Os brengt dan binnen een week vrijblijvend een globale offerte uit op basis van een softwareprogramma waarmee ze op afstand de situatie kan beoordelen. Vervolgens komt een van de experts langs om ter plaatse de situatie te bekijken en de details door te spreken, waarna de definitieve offerte volgt. Wie daarvoor tekent, kan binnen afzienbare tijd genieten van zelfopgewekte zonne-energie.

Bijeenkomst gemist? Ook iets voor jouw gemeente?
De hele buurtbijeenkomst is hier terug te bekijken. Wil je meer weten over hoe Buurkracht je kan helpen ook in jouw gemeente succesvolle buurtinitiatieven van de grond te tillen en volle (virtuele) zalen te trekken? Neem dan contact op met Floris Baggerman.