Op de hoogte blijven van de acties van jouw buurtgenoten? Meld je aan. Het is simpel, gratis en vrijblijvend.

5 buren

doen mee!

5 buren

doen mee!

Welkom op de buurtpagina van Garyp

Energie besparen is goed voor onze portemonnee en voor het milieu. In Garyp gaan wij, Gjalt Benedictus, Tjerk Buma, Eelke Hoekstra en Charlie Kock aan de slag om energiebesparende maatregelen van de grond te krijgen. Blijf op de hoogte van onze acties en meld je nu (vrijblijvend) aan.

Berichten uit de buurt

Bekijk alle berichten

Tjerk Buma

Ôfrûne wike is in slimme meter by ús ynstallearre troch Liander en binne der 18 sinnepanielen pleatst troch Zon voor Friesland út Ljouwert. Geskatte opbringst: 4600 kWh op jierbasis. Dermei binne wy wat stroom oanbelanget energieneutraal. No noch fan it gas ôf!

Image

Tjerk Buma

https://www.omropfryslan.nl/nijs/824214-garyp-wol-earste-ierdgasfrije-doarp-fan-nederlan-wurde

Garyp wol earste ierdgasfrije doarp fan Nederlân wurde

Garyp wol graach it earste ierdgasfrije doarp fan Nederlân wurde. De gemeente Tytsjerksteradiel, Enerzjykoöperaasje Garyp en Doarpsbelangen Garyp ha by it Ryk in plan yntsjinne foar it programma proeftunen foar ierdgasfrije besteande wiken.

Neffens wethâlder Andries Bouwman kin Garyp lanlik sjoen in proeftún wurde foar it ierdgasfrij meitsjen fan in folslein doarp. It stribjen is om binnen fiif jier tachtich oant njoggentich prosint fan de seishûndert wenten yn it doarp fan it ierdgas los te keppeljen.

Ut ûndersyk soe bliken dwaan dat dit technysk mooglik is. De huzen wurde oansletten op it sinnepark by it doarp. Dêrneist wurde se better isolearre.

Buurkracht garijp2
Slim energie besparen doe je samen!
Jullie buurtteamLees meer over onsMail het buurtteam