Cookies en algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de kleine lettertjes van Buurkracht. Over het gebruik van cookies op deze website en onze algemene voorwaarden.

Cookies

Wij maken op deze website (www.buurkracht.nl) gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met een webpagina wordt meegestuurd. Je browser slaat ze op de harde schijf van je computer op. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie uit worden herleid, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail- en telemarketingacties.

Wel kan de informatie die in de cookies is opgeslagen, bij een volgend bezoek aan onze website weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies helpen ons zo om algemene bezoekersgegevens te analyseren en op basis daarvan de www.buurkracht.nl, de informatie op deze website én onze dienstverlening verder te verbeteren.

Definities

Buurkracht: een handelsnaam en ook initiatief van Enpuls dat beoogt buurtacties te ondersteunen en te faciliteren, onder meer via het gebruik van het online platform buurkracht.nl.

Buurtactie: een traject dat door één of meer initiatiefnemers, ook wel het buurtteam, gestart is.

Buurtomgeving: de door de initiatiefnemer beheerde persoonlijke internetomgeving op buurkracht.nl die bedoeld is voor het presenteren en organiseren van buurtacties. Binnen deze omgeving kan de deelnemer zijn interesse voor deelname aan een buurtactie kenbaar maken, actief deelnemen en op de hoogte blijven van de voortgang van de buurtactie.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich aanmeldt als gebruiker van het online platform buurkracht.nl.

Enpuls: Enpuls B.V., onderdeel van Enexis Groep, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, KvK nummer 67370659.

Initiatiefnemer: een deelnemer die onderdeel is van het buurtteam, dat buurtacties initieert en beheert.

Persoonlijke omgeving: de persoonlijke internetomgeving op buurkracht.nl waar de deelnemer onder andere via de slimme meter inzicht kan krijgen in het eigen energieverbruik en in besparingsmogelijkheden.

Leverancier: een door de deelnemers van Buurkracht aan een buurtactie geselecteerde adviseur of leverancier van producten of diensten met wie de deelnemer een overeenkomst kan aangaan.

Adviseur: een door Buurkracht of door de deelnemers aan een buurtactie geselecteerde adviseur.

Slimme meter: de digitale gas- en/of elektriciteitsmeter van de regionale netbeheerder.

Artikelen

Artikel 1. De diensten van Buurkracht

Buurkracht ondersteunt en faciliteert buurtacties door:

  • initiatiefnemers, deelnemers en adviseurs met elkaar in contact te brengen;
  • via buurkracht.nl informatie, tips, kennis, adviezen en gegevens over relevante producten, diensten, innovaties en leveranciers uit te wisselen;
  • de deelnemer inzicht te bieden in het eigen gas- en/of elektraverbruik en besparingsmogelijkheden;
  • te ondersteunen bij het aanvragen van offertes bij leveranciers;
  • een abonnement aan te bieden op een nieuwsbrief en persoonlijke alerts voor tips en aanbiedingen;
  • de deelnemer in staat te stellen via de buurtomgeving zijn interesse voor deelname aan een buurtactie kenbaar te maken en op de hoogte te blijven van de voortgang.

Artikel 2. Deelname aan Buurkracht

2.1 Deelname aan Buurkracht is mogelijk voor in Nederland woonachtige natuurlijke personen die minimaal 18 jaar oud zijn en die per e-mail bereikbaar zijn.

2.2 De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonlijke gegevens in de persoonlijke omgeving en de buurtomgeving en voor het zorgvuldig gebruik van zijn inloggegevens. Buurkracht raadt de deelnemer aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit zorgvuldig geheim te houden.

2.3 Buurkracht spant zich in om buurkracht.nl zo veel mogelijk beschikbaar te hebben, maar de beschikbaarheid is mede afhankelijk van onderhoud en storingen; ononderbroken beschikbaarheid wordt niet gegarandeerd.

2.4 Buurkracht is gerechtigd om de deelnemer deelname aan Buurkracht te ontzeggen en/of het gebruik van de persoonlijke omgeving en de buurtomgeving te blokkeren of het account van de deelnemer te verwijderen, alsmede uitingen van deelnemers of gebruikers te verwijderen, in het bijzonder indien de deelnemer in strijd met deze voorwaarden of enig wettelijk voorschrift handelt, zich bedient van beledigend of bedreigend taalgebruik of Buurkracht, deelnemers of derden schade toebrengt.

Artikel 3. Verhuizing

3.1 De deelnemer verplicht zich Buurkracht van zijn eventuele verhuizing op de hoogte te stellen via buurkracht.nl. De deelname wordt vervolgens beëindigd per verhuisdatum.

3.2 De deelnemer machtigt Buurkracht voor periodieke verificaties op uithuizingen bij de regionale netbeheerder. Een uithuizing is een sectorbericht waarin staat dat de energieleverancier de levering op een aansluiting heeft beëindigd, omdat de klant aangeeft niet langer op het adres van de aansluiting te verblijven en de beschikkingsbevoegdheid over de aansluiting overdraagt.

3.3 Zodra Buurkracht bekend wordt met een uithuizing., zal Buurkracht de persoonlijke omgeving en de buurtomgeving van de deelnemer verwijderen.

Artikel 4. Leveranciers en de rol van Buurkracht

4.1 Buurkracht heeft in alle gevallen alleen een ondersteunende, faciliterende en adviserende rol bij de keuze van producten, diensten en leveranciers door initiatiefnemers en deelnemers.

4.2 Buurkracht biedt de deelnemer de mogelijkheid offertes van leveranciers op te vragen. Buurkracht faciliteert hierbij alleen (onderdelen van) het offerte- en bestelproces van de leverancier. Buurkracht sluit zelf geen overeenkomsten met initiatiefnemers of deelnemers voor de afname van producten of diensten van een leverancier. Deze overeenkomsten komen tot stand tussen de deelnemer en de leverancier onder de door de leverancier gehanteerde voorwaarden.

4.3 Buurkracht is niet betrokken bij het opstellen van de door de leverancier verstrekte gegevens en weet niet of die gegevens juist zijn. De leverancier draagt zorg voor de uitvoering van de overeenkomst. De betaling geschiedt door de deelnemer aan de leverancier. Buurkracht weet niet of de leverancier correct en volledig uitvoering geeft aan de overeenkomst. De deelnemer kan dan ook geen nakoming van een overeenkomst tussen deelnemer en leverancier vorderen van Buurkracht. Buurkracht is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de tussen de deelnemer en de leverancier tot stand gekomen overeenkomst wordt uitgevoerd, noch voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. De deelnemer dient zich met vragen of klachten over de bestelde producten of diensten te wenden tot de leverancier.

Artikel 5. Privacy

5.1 Het privacystatement van Buurkracht is van toepassing. Dit is beschikbaar op enpuls.nl.

5.2 Buurkracht legt voor de behandeling van aanvragen, tijdens het gebruik van buurkracht.nl en ook wanneer de deelnemer in het kader van de dienstverlening contact heeft met Buurkracht, de gegevens van de initiatiefnemer en deelnemer vast. Deze gegevens worden gebruikt om de aangeboden diensten uit te voeren en de deelnemer te informeren over voor de deelnemer relevante producten en diensten van Buurkracht en adviseurs. Daarnaast gebruikt Buurkracht deze gegevens in geanonimiseerde vorm voor onderzoek, analyse en publicatie.

5.3 Om uitvoering te geven aan een voor een adviseur bestemde aanvraag van de Deelnemer, verstrekt Buurkracht de naw-gegevens, het telefoonnummer en e-mailadres van de deelnemer aan de adviseur.

5.4 De gegevens van de deelnemer binnen de persoonlijke omgeving zijn alleen inzichtelijk voor Buurkracht en de deelnemer. Het is de deelnemer toegestaan de gegevens met derden te delen, bijvoorbeeld via Facebook, Twitter of andere social media.

5.5 De gegevens van de deelnemer binnen de buurtomgeving zijn inzichtelijk voor Buurkracht, de initiatiefnemer, de deelnemer en overige deelnemers aan het betreffende initiatief. Wanneer de deelnemer hier geen prijs op stelt, kan deze zich afmelden via een link in elke mail die hij ontvangt of op de buurtpagina onder ‘profiel’.

5.6 Buurkracht treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Ten behoeve van de uitvoering van de diensten voor buurkracht.nl wordt gebruikgemaakt van de diensten van derden. De gegevens van de deelnemer zullen hierbij versleuteld worden verzonden.

Artikel 6. Slimme meter: expliciete toestemming gegevensverwerking nodig

6.1 Buurkracht stelt de deelnemer die de beschikking heeft over een slimme meter in staat om zijn actuele verbruik te monitoren.

6.2 Buurkracht kan deze dienst verlenen indien de deelnemer Buurkracht expliciet machtigt om de meetgegevens op te halen bij de regionale netbeheerder en te gebruiken voor de overeengekomen dienstverlening en de deelnemer daarbij expliciet toestemming verleent:

  • aan de regionale netbeheerder om de meetdata (maand-, dag-, uur- en kwartierstanden) uit te lezen en deze aan Buurkracht beschikbaar te stellen;
  • aan Buurkracht om deze gegevens te verwerken voor de aan de deelnemer en - in geanonimiseerde vorm - voor onderzoek en publicatie door Buurkracht.

6.3 Buurkracht stelt de deelnemer een persoonlijke code ter beschikking, waarmee de deelnemer de uitlezing van de slimme meter ten behoeve van Buurkracht activeert. De deelnemer kan deze dienst te allen tijde binnen de persoonlijke omgeving per direct laten beëindigen. Deze wordt uitsluitend per post verzonden in een envelop.

6.4 Buurkracht is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de opgehaalde en getoonde meetstanden. Wel kunnen wij deelnemers hierover te woord staan.

Artikel 7. Slotbepalingen/toepasselijk recht

7.1 Buurkracht is gerechtigd zijn diensten tijdelijk of blijvend te beëindigen.

7.2 Buurkracht zal initiatiefnemers en deelnemers in het geval van een voorgenomen beëindiging zo spoedig mogelijk via buurkracht.nl en de hem bekende e-mailadressen informeren. Vanaf de kennisgeving op buurkracht.nl zal Buurkracht zijn diensten nog gedurende maximaal drie maanden continueren om de initiatiefnemer en de deelnemer in staat te stellen lopende initiatieven en activiteiten af te ronden of op een andere wijze voort te zetten.

7.3 Het is Buurkracht toegestaan zijn activiteiten aan een derde over te dragen. Buurkracht zal de initiatiefnemer en de deelnemer daarvan op de hoogte stellen. De deelnemer kan zijn account niet zonder toestemming van Buurkracht aan derden overdragen.

7.4 De initiatiefnemer en de deelnemer zijn te allen tijde gerechtigd het gebruik van buurkracht.nl te staken en het account te beëindigen.

7.5 Op de dienstverlening van Buurkracht is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Buurkracht en de initiatiefnemer respectievelijk de deelnemer die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

7.6 Buurkracht is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Buurkracht informeert de deelnemers op buurkracht.nl over wijzigingen in de voorwaarden. De deelnemer is te allen tijde gerechtigd het gebruik van buurkracht.nl te beëindigen indien hij/zij niet instemt met de wijziging.